Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1     Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Technosafety en alle met de koper gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover hiervan door Technosafety schriftelijk wordt afgeweken. Wanneer deze voorwaarden eenmaal onderdeel zijn gaan vormen van een tussen de kopen en Technosafety gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op al hun latere rechtsverhouding 

1.2     Door een transactie met Technosafety aan te gaan, wordt de koper geacht afstand te doen van enig beroep op eigen voorwaarden, dat in strijd komt met deze voorwaarden. Op aanvullende toepassingen van eigen inkoopwaarden of andere voorwaarden kan de koper een beroep doen, indien dit beroep niet in strijd komt met letter of geest van deze voorwaarden 

1.3    Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

2. OVEREENKOMSTEN

2.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm jegens wie ook gedaan, geschieden steeds vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand, zodra Technosafety een verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, c.q. bevestigd, dan wel een opdracht in uitvoering heeft genomen. 

2.2    Eventuele latere aanvullingen of afwijkingen worden slechts van kracht door de schriftelijke bevestiging van Technosafety. 

2.3    Gegevens betreffende de handelsgoederen van Technosafety, zoals afmetingen, gewichten, kleuren en verdere eigenschappen worden slechts bij benadering verstrekt, evenals de foto's, tekeningen, schema's en ontwerpen geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.4    Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Technosafety in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. 

2.5    Indien naderhand mocht blijken, dat de koper naar de mening van Technosafety onvoldoende zekerheid kan verschaffen tot nakomen van zijn betalingsverplichtingen is Technosafety gerechtigd (verdere) uitvoeringen van de overeenkomst terstond op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot schadeloosstelling jegens de koper.  

2.6    Technosafety is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst indien dit nodig geacht wordt, de goederen onder rembours te verzenden. 

2.7    Voor uitgevoerde leveringen, waartoe de koper geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt, geldt de administratie van Technosafety behoudens tegenbewijs terzake als dwingend bewijsmiddel voor het bestaan en uitvoering van de overeenkomst. 

2.8    Toezeggingen door of overeenkomsten met personeel zijn eerst bindend, nadat de inhoud hiervan schriftelijk door Technosafety is bevestigd. 

2.9    Alle stukken, waarin aanbiedingen zijn neergelegd, vormen eigendom van Technosafety. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Technosafety niet aan derden ter kennis worden gebracht. 

2.10    Eventuele industriële of intellectuele eigendomsrechten op genoemde stukken en gegevens worden eveneens voorbehouden aan Technosafety. 

3. PRIJZEN

3.1     Alle prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten, omzetbelastingen en verdere belastingen en heffingen welke op de koper rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2    De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbiedingen. Verkoper is gerechtigd middels prijsverhoging kostprijsstijging door te berekenen van gronden hulpstoffen, vervoerskosten, assurantiepremies, valutakoersen of anderszins. Indien een prijsverhoging op deze gronden plaatsvind binnen 3 maanden na de aanbieding door verkoper, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Prijsstijgingen ten gevolge van  fiscale heffingen en andere heffingen door de overheid mogen te allen tijden aan koper worden doorberekend. 

4. BETALING

4.1     Betaling dienst door de koper te geschieden zonder enige aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Technosafety aan te wijzen bank - of girorekening. 

4.2    Indien de koper na schriftelijke sommatie door of namens Technosafety, met enige betaling in gebreke blijft, is Technosafety gerechtigd tot vergoeding van alle op de inning van de vorderingen vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

4.3    Indien de koper in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare vordering, is Technosafety eveneens gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, onverminderd het recht schadevergoeding van de koper te vorderen. 

4.4    Een eventueel verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door Technosafety weer worden ingetrokken. 

In de overige gevallen, waaronder mede het geval dat de koper in gebreke blijft tijdig het vervoer te verzorgen of vervoerde goederen niet in ontvangst neemt, geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevonden. 5. LEVERING EN OVERGANG VAN HET RISICO 

5.1     Ongeacht enig handelsrechtelijk beding of gebruik - franco, f.o.b., c.i.f. of anderszins - geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen door of namens Technosafety of de koper in het eerste vervoermiddel zijn. 

5.2    Met de levering in de zin van lid 1 van dit artikel gaat het risico van de goederen op de koper over. 

5.3    Hoewel steeds getracht zal worden opgegeven levertijden te handhaven, kan Technosafety hiervoor niet instaan. Overschrijding van levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, boetevorderingen of om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 

5.4    De koper is verplicht het geleverde alsmede de verpakking terstond bij ontvangst op zichtbare beschadigingen te controleren c.q. deze controle uit te voeren na mededeling van Technosafety, dat de goederen te beschikking van de koper staan.

5.5    Eventuele tekorten of beschadigingen bij leveringen van de goederen, met inbegrip van de verpakking, dienst de koper op de afleveringsbon, de factuur en de eventuele vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan reclames door Technosafety niet in behandeling behoeven te worden genomen. 

5.6    Technosafety is gerechtigd om in gedeelten te leveren en te factureren. 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1     Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst op de koper over, indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Technosafety heeft voldaan. 

6.2    De koper is verplicht de geleverde goederen als eigendom van Technosafety te waarmerken of gewaarmerkt te laten of de goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of derde af te zonderen, dat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van Technosafety. 

6.3    Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd goederen van Technosafety al dan niet tot zekerheid te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen of verbruiksleen te geven of enige andere wijze in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper. 

6.4    Indien de koper ondanks het eigendomsvoorbehoud van Technosafety goederen aan derden heeft doorgeleverd, is de koper verplicht om op eerste daartoe stekkende vordering van Technosafety al zijn rechten uit dien hoofde jegens die derden aan Technosafety over te dragen tot zekerheid voor alle vorderingen van Technosafety op de koper. 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

7.1     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Technosafety tegen de gebruikelijke handelskwaliteiten. indien de koper Technosafety aannemelijk maakt, dat het geleverde niet voldoet aan de in het handelsverkeer gebruikelijke normen, zal Technosafety de betreffende goederen zoveel mogelijke vervangen of repareren. Garantie op door Technosafety elders ingekochte goederen wordt slechts verstrekt indien en voor zover de betreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt.  

7.2    In geval van gebreken aan de goederen dient de koper deze binnen een week na levering in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden, schriftelijk aan Technosafety te melden bij gebreke waarvan eventuele aanspraken op her levering of garantie zijn vervallen. 

7.3    De koper dient goederen waarover hij reclameert, franco bedrijfsadres aan Technosafety terug te bezorgen. 

8. OVERMACHT 

8.1     In geval van overmacht is Technosafety bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de levertijd van de goederen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, zonder deswege schadeplicht te zijn. 

8.2    Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Technosafety onafhankelijke omstandigheden - al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst - die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Hieronder is in ieder geval te verstaan oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, stat van beleg, boycot, werkstaking, of uitsluiting, brand, diefstal, verduistering, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, transportproblemen, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften. 

9. AANSPRAKELIJKHEID  

9.1     Technosafety is niet gehouden tot vrijwaring wegens verborgen gebreken, welke door Technosafety niet kenbaar zijn of konden zijn. Behoudens de verplichting om de overeengekomen kwaliteiten te leveren is Technosafety niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook kosten en interesse daarvoor gerekend.  

9.2    Technosafety is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden, welke wordt veroorzaakt of ontstaan in verband met de goederen die door Technosafety aan de koper zijn geleverd. De koper verlicht zich Technosafety te vrijwaren voor alle aanspraken, welke door derden tegen Technosafety worden ingesteld, alsmede de schade te vergoeden, welke mocht ontstaan naar aanleiding van die aanspraken. 

9.3    De door Technosafety verstrekte adviezen terzake van de keuze uit en het gebruik of de toepassing van de handelsgoederen van Technosafety geschieden vrijblijvend en voor risico van de koper. 

9.4    Het verlenen van eventuele garantie of uitvoeren van her levering, voor zover hierop geldig aanspraak gemaakt kan worden, geldt als enige en algehele schadevergoeding. 

9.5     Mocht Technosafety niettegenstaande dit artikel in rechte aansprakelijk blijken te zijn voor tekortkomingen van de overeenkomst of voor het veroorzaken van schade, dan geldt de op desbetreffende goederen betrekking hebbende koopsom in alle gevallen als het maximum, waarvoor Technosafety tot betaling gehouden kan worden. 

9.6    Technosafety is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, welke aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor Technosafety is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche. 

9.7    Behoudens bepalingen van dwingende recht terzake van (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw in Technosafety niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, aan personen, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in verband met metingen en dergelijke in of aan het lichaam. 

9.8    Technosafety is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door: onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan van een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen. 

10. GESCHILLEN  

10.1     Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten van Technosafety is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2    Uitgesloten van toepassing worden de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, alsmede de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.